رزومه

آرمان

انتشار نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ علوم پزشکی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

انتشار نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ علوم پزشکی

اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ علوم پزشکی اعلام شد.

اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز آموزش پزشکی کشور بدین شرح می باشد:

با سپاس به درگاه خداوند متعال و بـا سـلام و درود بـه پیشـگاه حضـرت بقیـه ا…(عـج)، بدینوسـیله اسـامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ٩٧-٩۶ اعلام میگردد .
کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت اطـلاع از زمـان، مکـان و نحـوه ثبـت نـام بـه سـامانه اینترنتـی دانشـگاه پذیرفته شده مراجعه نمایند. عدم مراجعه و ثبت نام هـر یـک از پذیرفتـه شـدگان در تـاریخ هـای مقـرر بـه منزلـه انصراف بوده و هیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

تذکر مهم :
زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد.
افرادی که در مرحله نخست قبول شـده و مجـددا دوره های عـادی یـا شـهریه پـرداز پذیرفتـه شـوند، پـذیرش مرحلـه نخسـت آنهـا لغـو شـده و قابـل بازگشـت
نمی باشد.
مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه ٣ بند١-۶ -افرادی که در آزمون سال ٩۶ دوره هـای رایگان پذیرفته شده و ثبت نام ننماینـد یـا انصـراف دهنـد مجـاز بـه شـرکت در آزمـون سـال ٩٧ نمـیباشـند، بنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره های عادی (رایگان) پذیرفته میشوند، درصورت عدم ثبـت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یکساله خواهند شد.
همانگونه که قبلا نیز اعلام شده بر اسـاس آئـین نامـه آموزشـی دوره هـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونـه انتقـال، تغییـر رشـته و یـا جابجـایی محـل تحصـیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه بـه اینکـه محـل پـذیرش را خـود فـرد و بـا آگاهی کامل تعیین نموده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواهد گرفت.
داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم بـه ثبـت نـام در یکـی از دو محـل مـیباشـند و در صـورت محـرز شدن ثبت نام در هر دو محل، قبولی آنها در رشته هـای مربـوط بـه وزارت بهداشـت در هـر مرحلـه از تحصیل کان لم یکن تلقی میشود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
مدارک ثبت نام مـورد نیـاز مـیبایسـت بـه دانشـگاه محـل پـذیرش ارائـه شـود و ایـن مـدارک توسـط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورت محرز شـدن الـف-عـدم رعایـت ضـوابط و مقـررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جهت شـرکت و پـذیرش در آزمـون و رشـته مربوطـه، ج – مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمـل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هئیت بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در آزمونهـا بـا داوطلـب برخورد خواهد شد .
الف : مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سهیمه آزاد ارائه شود :

۱- ۶ قطعه عکس ٣*۴

۲- اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

۳- اصل و کپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد. لازم به ذکر است دانشجویان ترم آخر بایستی تا تـاریخ ۹۶/۰۶/۳۱ فـارغ التحصـیل شـوند. بـدیهی اسـت در صـورت عـدم فراغـت از تحصـیل مسـئولیت عواقـب بعـدی بعهـده دانشـجو خواهـد بـود. مشمول محرومیت یکساله خواهند شد. درصورت وجود این موارد ، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمـل خواهد آمد .

۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یـا مـدارکی کـه نشـان دهنـده وضـعیت نظـام وظیفـه آقایان میباشد.

۵- اصــل و کپــی گــواهی پایــان یــا معافیــت از طــرح بــرای فــارغ التحصــیلان رشــته هــای پزشــکی، دندانپزشکی، داروسازی

۶- اصل و کپی گواهی پایان یا معافیـت از طـرح بـرای فـارغ التحصـیلان رشـته هـای: پرسـتاری، اتـاق عمـل، هوشبری، رادیولـوژی، علـوم آزمایشـگاهی، فوریـتهـای پزشـکی، پرسـتاری، دندانپزشـکی و بهداشـت دهان که جزء یکی از ٣ گروه زیر می باشند:
افرادی که قبل از تاریخ ۹۴/۱۱/۱ فارغ التحصیل شده اند.
افرادی که بعد از تاریخ ۹۴/۱۱/۱ فارغ التحصیل شده و در آزمون سال ٩۵ شرکت نموده اند.
اتباع خارجی دارای شناسنامه ایرانی در زمان فارغ التحصیلی .

۷- مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبـل از اتمـام دوره کارشناسی قابل قبول نمیباشد) بـرای کلیـه پذیرفتـه شـدگان ۴ رشـته: پرسـتاری مراقبتهـای ویژه، رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون

ب : مدارک مورد نیاز برای سهمیه رزمندگان
کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف
اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مهم: درصورتیکه در هر مرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شـود فـرد پذیرفتـه شده با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضـوابط عمل خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار