استخدام سرپرست فروش

ایجاد اشتغال با هزینه کمتر/صیانت از نیروی کار و اشتغال جدید محور اصلی سیاست‌ها

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال با هزینه کمتر را در دستور کار قرارداده ایم گفت: برنامه های وزارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود ارائه طرح‌های متعدد از سوی وزارت کار اما همچنان بیکاری بر قوت خود باقی است. معضل بیکاری با شیوع ویروس کرونا از دی ماه سال گذشته شدت گرفت, چرا که بسیاری مشاغل تحت تأثیر شیوع این ویروس با مشکل روبه‌رو شدند و نتوانستند به مسیر خود ادامه دهند,‌ از سوی دیگر تحریم‌ها و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد نیز باعث شده است که تولید با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کند و توانی برای روی پا ایستادن نداشته باشد.

 عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه  بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت کار با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال‌های جدید ادامه‌ خواهد یافت گفت: از برنامه‌های اجرایی از طرف استان‌ها که دارای الگوی توسعه‌ای و در راستای توسعه اشتغال ارائه شود، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ خواهد یافت و اشتغال‌زایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

منصوری با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‌آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: برنامه‌های وزارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت‌های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم‌اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.

وی بیان کرد: ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت، ﺳـﻌﯽ در اﯾجﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ و با اﯾجﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾجﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت می شوند.

وی افزود: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐلﯽ ﺣﺪود 30 ﺗﺎ 35 ﻣﯿلﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 98 ﮐﻤﺘﺮ از 100 ﻣﯿلﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ایجﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾجﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘلﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار