رزومه

آرمان

برخورد قضايي با عوامل تخليه پسماند در اماكن غير مجاز

دسته ها: اخبار

مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز گفت : تخليه نخاله يا پسماند در اماكن غيرمجاز و مغاير با ضوابط قانون مديريت پسماند، همچنين نامناسب بودن تخليه پسماند توسط افراد حقيقي يا حقوقي نيز در زمره تخلفات شهري محسوب مي شود.

اخبار