رزومه

آرمان چای لاغری

تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ علوم پزشکی در صورت اعلام دانشگاه‎ها

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تکمیل ظرفیت ارشد 96 علوم پزشکی در صورت اعلام دانشگاه‎ها

سازمان سنجش پزشکی اعلام کرد: در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا عدم تکمیل ظرفیت دانشگاه‌ها، نسبت به اعلام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ۹۶ علوم پزشکی اقدام خواهد شد.
بنا بر اعلام سازمان سنجش پزشکی، هرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نهایی، براساس اعلام دانشگاه های متقاضی صورت می پذیرد. اگر دانشگاهی بعد از زمان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به هر دلیل متعاقبا ظرفیت جدید اعـلام کرده باشد و یا دانشگاههایی که به دلایل مختلف ظرفیت پذیرش آن ها تکمیل نشـده و همـه این دانشگاه هـا درخواسـت موافقت با پذیرش جدید و یا تصـمیم گیـری در مراجـع ذیربط و معرفی افراد جدید و یا افراد جایگزین کنند، پس از تکمیل ظرفیت، نسبت به این مرحله اقدام خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار