رزومه

آرمان

خرید نقد و اقساط سربازی برای مشمولان بیش از ۸ سال غیبت در سال ۹۷ هم ادامه می‌یابد

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

خرید نقد و اقساط سربازی برای مشمولان بیش از ۸ سال غیبت در سال 97 هم ادامه می‌یابد

در حالی که با فروش سربازی برای برخی مشمولان مخالفت‌های جدی وجود داشت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور آمده است به دولت اجازه داده می‌شود همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال ۱۳۹۷ تسـویه می‌شود، معاف کند.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور آمده است به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال ۱۳۹۷ تسـویه می‌شود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شـود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال در قالب ردیف ۲۳ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون به صورت مساوی به ردیف‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیراست.
۱ -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ششماه، یکسال محسوب می‌شود.
۲ -برای مشمولان متأهل، پنجاه درصد(۵ (%و برای مشمولان دارای فرزند نیز بهازای هر فرزند، پنجدرصد(۵ (%از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
۳ -مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نمودهاند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.
۴ -فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصدتخفیف می‌شوند.
۵ -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصدتخفیف بهره مند می‌شوند.
ج- پنج درصداز اعتبار ردیف هزینهای ۲۳ -۵۳۰۰۰۰ جهت آموزشهای مهارتی پرسنل وظیفه در پادگانها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص داده می شود.

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار