رزومه

آرمان

دانشجویان پرستاری در بیمارستانها بر اساس آیین نامه پذیرش می شوند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشجویان پرستاری در بیمارستانها بر اساس آیین نامه پذیرش می شوند

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: استفاده بیشتر از محیط و فضای بیمارستانها برای آموزش پرستاری صرفا براساس آیین نامه مورد تایید اساتید و مسئولان اجرایی خواهد شد.

به گزارش اهواز نیاز به نقل از وزارت بهداشت، محمد میرزابیگی گفت: استفاده بیشتر از محیط و فضای بیمارستانها برای آموزش پرستاری صرفا براساس آیین نامه اصفهان که مورد قبول همه ذینفعان حرفه پرستاری و مورد تایید مسئولین ارشد وزارت بهداشت است، اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورتی که تغییری در آیین نامه اصفهان رخ دهد، حتما با استفاده از نظرکارشناسی روسای دانشکده ها و نهادهای پرستاری مذکور خواهد بود.

میرزابیگی یادآور شد: آنچه این روزها درمورد تعداد پذیرش دانشجو دربیمارستان ها و مطالب دیگر در برخی فضاها و اظهارنظرها آمده و از طرف بعضی افراد نیز دامن زده می شود، مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت نیست.

وی افزود: از اساتید، دانشجویان و همه صاحبنظران پرستاری انتظار می رود کمک کنند که در روند بهبود آموزش سطح کارشناسی پرستاری، دقت شود که به لحاظ کمی و کیفی نیاز مردم و نظام سلامت را تامین کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بی شک رفتار وزارت بهداشت درطول ٤ سال گذشته درحوزه آموزش پرستاری بامجموعه تصمیماتی که در حوزه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری گرفته و ابلاغ شده است، نشان دهنده این امر است که همواره به ارتقای دانش و مهارت پرستاری کشور درهمه سطوح از جمله سطح کارشناسی پرداخته است.

وی افزود: اگر گاهی در سطح دانشگاه یا سایر سطوح اجرایی رفتاری سلیقه ای اعمال می شود بجای هرگونه فضا سازی باید به اصلاح اینگونه رفتارها پرداخت نه اینکه کل سیستم را زیر سوال برد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار