سهم حداکثری” کارکنان مشاغل ساده”از اشتغال درسال۹۹

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار در۹۹,در بین مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی ۱۵ساله و بیشتر بیشترین سهم به گروه عمده شغلی” کارکنان مشاغل ساده” وسپس به ” صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط” و “متصدیان ماشین آلات دستگاه ها و مونتاژکاران” اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار وزارت کاراز سوی وزارت کار,بر اساس برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران در سال 99، از 84.038 هزار نفر جمعیت کشور حدود 63.365 هزار نفر حدود 75.4درصد در رده سنی 15ساله و بیشتر هستند که در رده سنی فوق 75.1 درصد را مردان و 75.7 درصد را زنان در بر می گیرند و در واقع جمعیت زنان و مردان این گروه سنی از سهم تقریباً‌یکسانی برخوردار هستند.

 *مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی 15ساله و بیشتر به تفکیک گروه های عمده شغلی 

 در بین مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی 15ساله و بیشتر کشور در 9ماه سال 99، بیشترین سهم به گروه عمده شغلی “کارکنان مشاغل ساده” با 28.5 درصد و بعد از آن به گروه های شغلی” صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط” و “متصدیان ماشین آلات دستگاه ها و مونتاژکاران” به ترتیب با 0.8 درصد و 13.8 درصد اختصاص دارد.

 *”مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی”15ساله و بیشتر به تفکیک گروه های عمده فعالیت اقتصادی  

 در بین “مزد حقوق بگیران بخش خصوصی” 15ساله و بیشتر کشور در 9ماهه سال 99، بیشترین سهم به گروه عمده فعالیت اقتصادی “تولید صنعتی” با 26.8 درصد و بعد از آن به گروه های عمده فعالیت های اقتصادی “ساختمان” و “عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت” به ترتیب با 22.4 درصد و 13.6 درصد اختصاص دارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار