نیکان

سهم ۸۴ درصدی مردان در گروه شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار, بر اساس برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار ۹ماهه سال ۱۳۹۹ تعداد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کل کشور۲۳.۳۰۵ هزار نفر می باشد که سهم مردان و زنان به ترتیب ۸۴.۱ درصد و ۱۵.۹ درصد می باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار ارائه شده  از سوی مرکز اطلاعات و آمار وزارت کار,بر اساس برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران در سال 99، از 84.038 هزار نفر جمعیت کشور حدود 63.365 هزار نفر حدود 75.4 درصد در رده سنی 15ساله و بیشتر هستند که در رده سنی فوق 75.1 درصد را مردان و 75.7 درصد را زنان در بر می گیرند و در واقع جمعیت زنان و مردان این گروه سنی از سهم تقریبا یکسانی برخوردار هستد.

شاغلان 15ساله و بیشتر

 بر اساس برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار 9ماهه سال 1399 تعداد شاغلان 15ساله و بیشتر کل کشور23.305 هزار نفر می باشد که سهم مردان و زنان به ترتیب 84.1 درصد و 15.9 درصد می باشد.

وضع شاغلان 15ساله و بیشتر

 در بین شاغلان 15ساله وبیشتر کشور در 9ماهه سال99 حدود 85.2درصد در بخش خصوصی و 14.8 درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند که بیتشرین سهم در بخش خصوصی به وضع شغلی ” مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی” با 41.0 درصد و بعد از آن به وضع شغلی” کارکن مستقل”36.4 درصد اختصاص دارد.

“مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی” 15ساله و بیشتر به تفکیک گروه های عمده فعالیت اقتصادی

 در بین”مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی” 15ساله وبیشتر کشور در 9ماهه 99، بیشترین سهم به گروه عمده فعالیت اقتصادی ” تولید صنعتی” با 26.8 درصدو بعد از آن به گروه های عمده فعالیت اقتصادی” ساختمان” و ” عمده فروشی، خرده فورشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت” به ترتیب با 22.4 درصد و 13.6 درصد اختصاص دارد.

“مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی” 15ساله و بیشتر به تفکیک گروه های عمده شغلی

 در بین”مزد و حقوق بگیران بخش خصوی”15ساله وبیشتر کشور در 9ماه سال 99، بیشترین سهم به گروه عمده شغلی” کارکنان مشاغل ساده” با 28.5 درصد وبعد از آن به گروه های شغلی” صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط” و متصدیان ماشین آلات دستگاه ها و مونتاژکاران” به ترتیب با 20.8 دردص و13.8درصد اختصاص دارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار