نیکان داریا همراه

شناسایی موانع موجود در مسیر جهش اشتغال

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

«نبود یک نظام یکپارچه برای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار» و «ضرورت تأمین متقابل حقوق کارگر و کارفرما در محیط کار» دو مقوله اساسی است که مرتفع ساختن آنها گام بزرگی در بهبود محیط عمومی کسب‌و‌کار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت اقتصادی وزارت کار در گزارشی به بررسی مهم ترین موانع و پشتیبانی های ضروری تولید پرداخته است.  در این گزارش روابط کار، صندوق‌های بیمه‌گر، بنگاه‌های اقتصادی تابعه و تسهیلات اشتغال‌زا محورهای نقش آفرینی وزارتخانه عنوان شده و در هر کدام از این محورها نیز موانعی شناسایی  و به آن‌ها  پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش در حوزه روابط کار، «نبود یک نظام یکپارچه برای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار» و «ضرورت تأمین متقابل حقوق کارگر و کارفرما در محیط کار» دو مقوله اساسی است که مرتفع ساختن آنها گام بزرگی در بهبود محیط عمومی کسب‌و‌کار خواهد بود.

این گزارش تاکید می کند: به عبارت بهتر تعداد نهادها و سازمان های مختلف در محیط کسب‌و‌کار در کشور نه‌تنها به هم افزایی در راستای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه تولید کمک نکرده، بلکه تا اندازه‌ای تداخل وظایف و اقدامات آن‌ها با یکدیگر به یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.

این گزارش می افزاید: در رابطه با حقوق متقابل کارگر و کارفرما نیز این گزاره را باید مطرح کرد که تأمین منافع دو طرف جز از طریق بهبود روابط کار میان کارگر و کارفرما و بهبود محیط عمومی کسب و کار در مسیر تولید میسر نیست.

بر اساس این گزارش؛ ذیل تسهیلات اشتغال‌زا نیز همه برنامه‌های اشتغال وزارتخانه که در چهار برنامه کلی دسته‌بندی می‌شوند، بیان شده است.
برنامه‌های فعال بازار کار، برنامه تولید با اولویت ایجاد اشتغال یا تثبیت اشتغال موجود، برنامه‌های اشتغال حمایتی و خرد و توسعه کسب‌وکارهای پراشتغال روستایی و عشایری، چهار برنامه اصلی اشتغال را تشکیل می‌دهند که به تفکیک هر کدام از برنامه‌ها، موانع و راهکارهای پیشنهادی تدوین شده است.

بنگاه‌های اقتصادی تابعه نیز بخش دیگری است که گزارش بدان پرداخته و به بخش‌های فعالیتی مختلفی دسته‌بندی شده‌است، از هرکدام از شرکت‌ها که ذیل یکی از بخش‌های فعالیتی قرار می‌گیرند موانع و راهکارهای پیشنهادی آنها احصا و همچنین دستگاه مربوطه برای رفع مشکل موجود نیز شناسایی شده است.

 نیروی کار به عنوان یکی از محوری ترین عوامل تولید در اقتصاد، می تواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی داشته باشد. به علاوه کیفیت نیروی کار، میزان مهارت، دانش و توانایی های تخصصی نیروی کار در بهبود بهره وری موثر است و از این مسیر نیز می تواند به هدف دستیابی به رشد پایدار کمک شایانی کند. حتی می توان ادعا کرد ترکیب بهینه شاغلان فعال در بخش های مختلف اقتصادی می تواند در توسعه یافتگی اقتصاد موثر باشد.

نظر به اهمیت و نقش محوری که اشتغال در ابعاد مختلف اقتصادی می تواند داشته باشد. وزارت تعاون وکار و رفاه اجتماعی در راستای دستیبای به اهداف برنامه ششم توسعه و تحرک بخشی در بازار کار برای ایجاد فرصت های شغلی برنامه های” توسعه کسب و کار و کارهای پراشتغال در مناطق شهری و روستایی” و” برنامه فعال بازار کار” و “برنامه اشتغال حمایتی  و خرد” و همچنین ” تثبیت اشتغال موجود” مطابق با آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال98 کل کشور را در دستور کار خود قرار داده است. مجموعه برنامه های این وزارت خانه در شکل های زیر نشان داده شده است.

طرح های زیرمجموعه برنامه های حوزه اشتغال

 اگرچه بررسی عملکرد برنامه ها و طرح های یاد شده در ایجاد اشتغال، ارتقا دانش، مهارت و توانایی های تخصصی، تمرکز برتوسعه بخشی اشتغال و توجه به اشتغال زنان حکایت از موفقیت نسبی این برنامه ها و طرح ها دارد. در عین حال، در اجرای هر یک از طرح ها و برنامه های یاد شده برخی موانع وچالش ها شناسایی شده است که در جدول 6 به تفکیک به هر یک از طرح ها و برنامه ها اشاره شده است.

اشتغال‌زایی , اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی , اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار