نیکان

فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری

این آگهی منقضی شده است لطفا از برقراری تماس خود داری نمایید.در صورتی که صاحب آگهی هستید نسبت به تمدید اقدام فرمایید

فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی

با استعانت از درگاه خداوند متعال، به منظور تامین مدرسان آموزشی مراکز آموزشی علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه در سراسر کشور دانشگاه جامع علمی کاربردی از بین افراد متخصص، مجرب، بومی و ساکن واجد شرایط هر استان، در رشته های مورد نیاز براساس شرایط مندرج در متن این فراخوان دعوت به ثبت نام مینماید.
علاقه مندان واجد شرایط، برای کسب اطلاع از عناوین رشته های تحصیلی مورد نیاز و سایر شرکت در این فراخوان می توانند از تاریخ 31/06/99 لغایت 30/07/99 به سامانه جامع جذب و مدرسان مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد متن فراخوان نسبت به انجام مراحل ثبت نام، اقدام نمایند.
ملاک ثبت نام متقاضیان در فراخوان، تکمیل فرمهای سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری از سامانه جامع جذب و مدرسان میباشد.
بدیهی است ثبت نام در سامانه هیچگونه حقی را برای بکارگیری به صورت حق التدریس برای متقاضیان ایجاد نمیکند بلکه پس از طی شدن فرآیند جذب و تأیید نهایی صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان توسط هیأت اجرایی جذب دانشگاه، کد مدرسی به عنوان مجوز تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر میگردد.
پس از دریافت کد مدرسی، تدریس مدرس مستلزم پذیرش و اعلام نیاز مراکز آموزش علمی کاربردی است و دانشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
الف: شرایط پذیرش
 شرایط عمومی:
الف- اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی
ب- تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
ج- تعهد و اعتقاد به انقالب اسالمی، والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
د- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
ه- نداشتن سابقه کیفری و عدم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی که مستلزم محرومیت از تدریس باشد.
و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
ز- عدم اشتهار به فسق و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
ح-.اتمام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی )تا تاریخ اعلام فراخوان30/06/99 )
ط- تقوای دینی و التزام عملی به احکام اسالم )انجام واجبات و پرهیز از محرمات(.
ی- عدم وابستگی به احزاب وابسته به رژیم گذشته، فراماسونری و عضویت در ساواک، عدم هواداری و عضویت در گروهک های معاند و الحادی، عدم عضویت در احزاب و سازمانها و فرقه های وابسته به بیگانه و نداشتن سابقه تبلیغ موثر به نفع دولتهای بیگانه یا مکاتب ضد اسلامی.
ک- تایید صالحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاهها و هیات های مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.
تبصره 1 :اقلیت های دینی رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، از بند )ج( مستثنی بوده ولی باید عمالً متدین
به ادیان خود باشند و در جامعه اسالمی در مقام تجاهر به فسق بر نیایند.
 شرایط اختصاصی:
– دارا بودن شرایط سنی حداقل 28 و حداکثر 70 سال تا تاریخ فراخوان، متولدین بعد از 31/06/1329 و قبل از 31/06/1371 مجاز به شرکت در این فراخوان میباشند.
متقاضیان حق التدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی علاوه بر دارا بودن شرایط کلی و عمومی میبایست واجد شرایط اختصاصیزیر نیز باشند:
– دارا بودن مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد مرتبط
* شایان ذکر است گواهی آزمون جامع، صورتجلسه دفاع و لغو معافیت تحصیلی)برادران( به عنوان آخرین مدرک تحصیلی محسوب نمی گردد و قابل ارزیابی نمی باشد.
– حداقل معدل برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای و دکتری تخصصی50/15میباشد. در سایر موارد معدل های A و B و معدل های 4 و 3 قابل قبول می باشد. درصورت عدم ثبت معدل در آخرین مدرک تحصیلی ارایه شده، ریزنمرات معتیر )ممهمور به مهر دانشگاه محل تحصیل( آن مقطع الزامی می باشد.
– دارندگان مدرک کمتر از کارشناسی ارشد یا مدارک معادل مجاز به ثبت نام نبوده و پرونده این قبیل افراد بررسی نمیشود.
– دارندگان مدارک دوره های تحصیلی الکترونیکی، غیرحضوری،نیمه حضوری یا مجازی، مجاز به ثبت نام نبوده و پرونده این قبیل افراد بررسی نمیشود.
ب: نحوه ثبت نام و توصیه ها
 زمان ثبت نام اولیه:
1 -متقاضیان واجد شرایط عمومی و اختصاصی از تاریخ 31/06/99 لغایت 30/07/99 با مراجعه به سامانه جامع جذب و مدرسان
دانشگاه جامع علمی کاربردی و اطلاع از عناوین دروس مورد نیاز مراکز آموزشی استان محل سکونت، میتوانند نسبت به ثبت تقاضای تدریس، اقدام نمایند.
2 -هزینه ثبت نام و بررسی اولیه پرونده تمامی متقاضیان مبلغ 500.000 ریال میباشد. هریک از متقاضیان پس از احراز شرایط اولیه مبلغ 1000.000 ریال بابت هزینه بررسی پرونده و طی فرآیند جذب ) مرحله دوم( پرداخت می نماید.
تبصره: افرادی که در دو گروه آموزشی و معارف شرکت می نمایند ملزم به پرداخت مبلغ ثبت نام اولیه در هر دو گروه میباشند.
توضیحات، توصیه ها و مراحل ثبت نام
1 -توصیه میشود متقاضیان قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق شرایط فراخوان در سامانه و آماده نمودن فایل الکترونیکی کارتملی، صفحات شناسنامه، مدرک تحصیلی دو مقطع آخر، ریز نمرات معتبر، کارت پایان خدمت و یا معافیت )مخصوص آقایان( اقدام
کنند.
2 -متقاضیان تدریس پیش از انتخاب گروه درس آموزشی خود، از بین گروه درسهای مندرج در فراخوان، میبایست نسبت به مطالعه سرفصل دروس برنامههای درسی علمی کاربردی ذیربط و تطبیق شرایط مجاز برای مدرس آن درس با مدارک تحصیلیخود، اطمینان حاصل نمایند و برای اطلاع از سرفصل دروس، به پرتال رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی، ب( منوی آموزش – سرفصل برنامه های مصوب( مراجعه کنند.
3 -ثبت درخواست در سامانه ثبت نام، به آدرس ir.ac.uast.jam://https در یکی از گروه درسهای اعلام شده و پرداخت هزینه ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری.
4 -متقاضیان پس از پایان مهلت ثبت نام می توانند، جهت اطالع و پیگیری از وضعیت بررسی اولیه پرونده خود، به سامانه جامع جذب و مدرسان مراجعه و در صورت مشاهده وضعیت احراز شرایط اولیه نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات تکمیلی و واریز وجه مرحله دوم در سامانه مذکور اقدام نمایند.
5 -در مرحله دوم اسکن و بارگذاری تصاویر تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز اعالم شده در سامانه، برای ثبت درخواست الکترونیکی، ضروری است. فقط مدراک بارگذاری شده در سامانه در روز مصاحبه ارزیابی خواهد شد. در روز مصاحبه متقاضیان باید اصل مدارک و مستندات بارگذاری شده را به صورت فیزیکی و در قالب کلیربوک مطابق با جدول شماره یک )پیوست( ارائه نماید.
6 -هرگونه مغایرت اطالعات وارد شده با مستندات ارسالی منجر به لغو درخواست متقاضی در هر مرحله از بررسی خواهد شد.
7 -شرکت در مصاحبه علمی کارگروههای تخصصی در زمان مقرر اعالم شده از سوی دانشگاه الزامی است. بدیهی است عدم شرکت
متقاضی در زمان تعیین شد به منزله انصراف تلقی و پرونده وی از دستور کار خارج خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود.
8 -برای افرادی که در شرایط برابر و مساوی در بررسی ها قرار گیرند، اولویت جذب و بکارگیری با متقاضی بومی همان استانخواهد بود.
9 -متقاضیان ملزم به پیگیری و اخذ اطالعات الزم ) از قبیل نیاز به ویرایش مستندات بارگذاری شده، زمان مصاحبه و سایر موارد(در خصوص فرآیند بررسی پرونده و نتایج هر مرحله، ازطریق سامانه جامع جذب و مدرسان میباشند.
10 -متقاضی پس از اعالم رای نهایی هیات اجرایی جذب دانشگاه مبنی بر عدم احراز صالحیت شرایط همکاری میتواند برای یک بار تقاضای تجدید نظر خود را از طریق سامانه و براساس فرآیند تعریف شده مندرج در سامانه ثبت کند. نتایج تجدید نظر پس از انجام تشریفات قانونی و الزامات حقوقی از طرف دانشگاه در بازه زمانی تعیین شده اعالم خواهد شد.
11 -مدارک ناقص به هیچ عنوان قابل بررسی نبوده و هیچ مدرکی پس از بازه زمانی تعیین شده ثبت نام، قابل پذیرش نمیباشد.
12-پذیرفته شدگان قبل از اخذ مجوز به تدریس موظف به شرکت در کارگاه آموزشی دوره تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی )مختص متقاضیانی که صالحیت علمی و عمومی آنها در مراحل قبل، به تایید مراجع مربوطه، رسیده باشد(، می باشند.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.