شرکت تبلیغاتی اهواز ملک

فرصت مجدد برای ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان آزمون ارشد پزشکی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فرصت مجدد برای ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان آزمون ارشد پزشکی

فرصت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ تمدید شد و داوطلبان از امروز ۹ مرداد تا ۱۲ مرداد فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد با توجه به اتمام مھلت زمان دریافت درخواست داوطلبان متقاضی تصحیح معدل (بر اساس اطلاعیه شماره ۱۴) از تاریخ ۷ مرداد ۹۸ ھیچگونه تغییر معدلی صورت نخواھد گرفت و داوطلبان از ارسال درخواست یا مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری کنند.

داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسھیلات استعداد درخشان با توجه به اعطای فرصت مجدد جھت ثبت نام یا تصحیح اطلاعات به موارد اعلام شده دقت کنند.

با توجه به اعطای فرصت مکرر برای داوطلبان جھت ثبت نام و با عنایت به درخواست برخی از دانشگاهھا، سامانه ورود اطلاعات توسط دانشگاه از ساعت ۱۶ روز چھارشنبه ۹ مرداد تا ساعت ٩ صبح روز شنبه ۱۲ مرداد غیر فعال خواھد شد. در این زمان داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند مجددا مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام هستند.

معرفی و تائید دانشگاه جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان، به منزله استفاده داوطلب از این سھمیه است.

با توجه به معرفی دانشگاه در صورت عدم انتخاب رشته محل توسط داوطلب در فرصت مقرر، به منزله استفاده از نوبت یک بار این سھمیه بوده و برای سال بعد مجاز به استفاده نخواھد بود.

در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سھمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سھمیه برای سال بعد خواھد بود.

داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب کرده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، باید در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار