رزومه

آرمان

پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه چمران اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

به اطلاع می رساند که با توجه به درخواست مکرر متقاضیان مهلت دریافت مدارک در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ تمدید شد.

بدیهی است این آخرین تمدید مهلت برای دریافت مدارک می باشد.

دانشگاه شهید چمران در راستای اجرای آیین نامهی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری )موضوع آیین نامه ۷۰۲۷۲۲/۷۲ مورخ ۲۱/۲۷/۳۰ و متمم شماره ۲۷۲۲۲۲/۷ مورخ ۷۰/۲۱/۲۰۳۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( طبق فراخوان زیر در سال تحصیلی ۳۲-۳۱ برای مقطع دکترای تخصصی دانشجو می پذیرد.

ماده ۱ :دانشگاه شهید چمران اهوازحداکثر معادل ۰۲ %از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکترای تخصصی خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تایید وزارت )یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش آموخته شوند( را به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر پذیرش میکند:

۱ .داشتن میانگین کل ۱۱ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۱( بدون احتساب نمره پایاننامه( در دوره کارشناسی ارشد )تعدیل معدل در هر یک از دوره های مذکور با اعمال ضریب همترازی دانشگاهها در رشته مربوطه طبق نظر گروه آموزشی امکان پذیر است

۲ .بیش از دو سال از تاریخ دانشآموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۳ .کسب حداقل ۱۲ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق “جدول ارزشيابي داوطلبان بدون آزمون دكتري” ضمیمه شده به انتهای این فراخوان.

تبصره ۱ :دانشگاه شهید چمران اهواز از دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد اسالمی، غیردولتی – غیرانتفاعی و پردیسهای بینالملل )خودگردان( و جامع علمی کاربردی برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری پذیرش نمینماید.

ماده ۲ :پذیرش افراد مشمول این آییننامه، در همان رشته تحصیلی یا رشتههای تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.

ماده ۳ :تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آییننامه، مجاز نیست.

جهت مشاهده کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار