رزومه

آرمان

پذیرش كارشناسي ارشد بدون آزمـون سال تحصيلي۹۶دانشگـاه تربيت دبيرشهيـدرجائي

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

پذیرش كارشناسي ارشد بدون آزمـون سال تحصيلي96دانشگـاه تربيت دبيرشهيـدرجائي

دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی از بین دانش آموختگان ممتاز(استعدادهاي درخشان)دوره کارشناسی پیوسته،(براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱آ یین نامه ارائه تسهیلات) به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره هاي تحصیلات تکمیلی بالاتر (ابلاغیه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۰۵/۰۵ و اصلاحیه شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ وزارت  علوم، تحقیقات و فناوري) در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوي بدون آزمون می پذیرد.

مدارك مورد نیاز:
-۱ تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه
-۲ تصویر کارت ملی
-۳ تصویر اصل رسید بانکی به مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال( هفتاد هزار تومان)
-۴ تصویر ریزنمرات کارشناسی
-۵ تصویر گواهی رتبه ده درصد برتر از نظر معدل در میان دانشجویان هم وروديها و هم رشته مربوطه(براساس بند ۱دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دانشگاه)
۶ – تصویر فرم شماره ۱– برگ درخواست پذیرش بدون آزمون که سه بند اول این فرم به طور کامل تکمیل شده باشد.(براي دانشآموختگان ممتاز -ده درصد برتر دانشجویان هم ورودي و هم رشته)
-۷ تصویر فرم شماره ۲ – که دو بند اول این فرم به طور کامل تکمیل شده باشد(براي برگزیدگان المپیادهاي علمی- دانشجویی).
-۲۰ تصویر صفحه اول از کلیه فعالیت هاي و مستندات علمی –پژوهشی (درصورت داشتن)

ثبت نام اولیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع ارشد باارسال مدارك به آدرس پست الکترونیکی MSC.REGISTER@SRTTU.EDU صورت میگیرد.لازم است کلیه مدارك مورد نیاز و فرمهابا فرمت مناسب تهیه و اسکن شده از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ۹۴/۲/۳۰ به آدرس الکترونیکی مذکور ارسال گردد.
مدراکی که ناقص و یا ناخوانا ارسال شده باشند مورد بررسی نخواهند گرفت.

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار