کاهش شاغلان بخش های عمده اقتصادی در بهار ۹۹ نسبت به ۹۸

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مقایسه تعداد شاغلان در بخش های عمده اقتصادی(کشاورزی,صنعت و خدمات)بیانگر این است که تعداد شاغلان در این بخش ها نسبت به بهار ۹۸ کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اینفوگرافیک بازار کاربهار 99در مقایسه با بهار 98 بیانگرتغییرات جزئی در بخش های مختلف است.

بررسی ها نشان می دهد که تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا ریزش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد؛ شاغلان 15ساله و بیشتر به تفکیک بخش های عمده اقتصادی در بخش کشاورزی در بهار 99 حدود 4265 هزار نفر و در بهار 98 حدود 4630هزار نفر بوده است. تعداد شاغلان بخش اقتصادی صنعت در بهار 99 حدود 7291هزار نفر و در بهار 98 حدود 7693هزار نفر بوده است. تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار 99 حدود 11405 هزار نفر و در بهار 98 حدود 12138 هزار نفر بوده است.

اشتغال‌زایی , اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

تعداد کارفرمایان دربهار 99 حدود 754 هزار نفر و در بهار 98 این تعداد 909 هزار نفر بوده است. تعداد کارکن مستقل در بهار 99 حدود 8446هزار نفر و در بهار 98 حدود 9021 هزار نفر بوده است. تعداد کارکن فامیلی بدون مزد در بهار 99 حدود 1043 هزار نفر و در بهار 98 حدود 1198 هزار نفر بوده است. تعداد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در بهار 99 حدود 9190هزار نفر و در بهار 98 حدود 9840هزار نفر بوده است و تعداد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در بهار 99 حدود 3530هزار نفر و در بهار 98 حدود 3494 هزار نفر بوده است.

اشتغال‌زایی ,

همچنین شاغلان 15ساله و بیشتر به تفکیک بخش های عمده اقتصادی در بخش کشاورزی در بهار 99 حدود 4265 هزار نفر و در بهار 98 حدود 4630هزار نفر بوده است. تعداد شاغلان بخش اقتصادی صنعت در بهار 99 حدود 7291هزار نفر و در بهار 98 حدود 7693هزار نفر بوده است. تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار 99 حدود 11405 هزار نفر و در بهار 98 حدود 12138 هزار نفر بوده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار