استخدام چهار کارمند خانم

کدام بخش ها بیشترین سهم را در اشتغال تعاون داشتند؟ + نمودار

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بر اساس سامانه تعاون تعداد کل اعضای تعاونی های فعال در کشور حدود ۵.۷ میلیون نفر می باشد که حدود ۱.۷ میلیون نفر در این تعاونی ها اشتغال دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بر اساس سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تا پایان سال 98؛ تعداد 94151 تعاونی فعال(درحال بهره برداری و دردست اجرا) در کشور وجود دارد. تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور حدود 5.7 میلیون نفر می باشد و حدود 1.7 میلیون نفر در این تعاونی ها اشتغال دارند.

 بیشترین تعداد تعاونی های کشور مربوط به گروه های عمده فعالیت اقتصادی « کشاورزی» و « صنعت» و « ساختمان» و بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به به گروه های عمده فعالیت اقتصادی « ساختمان» و « عمده فروشی و خرده فروشی» و «صنعت» می باشد. همانطور که در جدول 8 مشاهده می شود. بیشترین تعداد اعضای تعاونی به گروه عمده فعالیت اقتصادی « واسطه گری مالی» اختصاص دارد که  به دلیل وجود اعضای سهام عدالت می باشد.

 مقایسه آمارهای سال 98 نسبت به سال 97 نشان می دهد که تعداد تعاونی های فعال در کل کشور به میزان 3.9 درصد رشد داشته است. همچنین تعداد اعضا0.15 درصد، میزان سرمایه 0.73درصد و تعداد شاغلان 0.7 درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان رشد در تعداد و اعضا و میزان سرمایه به جز بخش «سایر» به ترتیب با 7.0 درصد و 9.5 درصد و 16.0 درصد مربوط به گروه عمده فعالیت اقتصادی « هتل و رستوان» با 10.3 درصد می باشد.

 بیشترین تعداد تعاونی ها به ترتیب مربوط به استان های تهران، مازندران و خراسان رضوی می باشد. همچنین استان های تهران ،خراسان رضوی و مازندران به ترتیب دارای بیشترین شاغل دربخش تعاون می باشند.

 مقایسه آمارهای سال 98 نسبت به سال 97 نشان می دهد که بیشترین میزان رشد در تعداد تعاونی ها مربوط به استان های خراسان جنوبی با 8.5 دردص و البرز و فارس با 8.2 درصد در تعداد اعضا مربوط به استان های خراسان جنوبی و خراسان شمالی با 0.5 درصد در میزان سرمایه مربوط به استان خراسان شمالی با 117.5 درصد و تعداد شاغلان مربوط به استان های زنجان با 24.8 درصد، گیلان با 17.9 درصد و خراسان جنوبی با 15.4 درصد می باشد.

بر اساس سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تا پایان سال 98 تعداد 614 اتحادیه تعاونی فعال تشکیل و ثبت شده در کشور وجوددارد. تعدادکل اعضا اتحادیه های مذکور حدود 810 هزار نفر می باشد و حدود 8هزار نفر در این اتحادیه ها اشتغال دارند.

 بیشترین تعداد اتحادیه تعاونی به ترتیب مربوط به استان های خراسان رضوی، تهران و مازندران می باشد. مقایسه آمارهای سال98 نسبت به سال 97 نشان می دهد که تعداد اتحادیه های فعال در کل کشور به میزان 4.8 درصد رشد داشته است. همچنین میزان سرمایه 0.1 درصد و تعداد شاغلان 3.5 درصد افزایش یافته است. تعداد اعضای اتحادیه ها تغییری نداشته است.

 همچنین نتایج نشان می دهد بیشترین میزان رشد در تعداد تعاونی ها مربوط به استان های فارس با 25.0 درصد، سمنان با 16.7 درصدو آذربایجان شرقی با 11.8 درصد در تعداد اعضا مربوط به استان های بوشهر با 16.3 درصد، فارس با 8.1 درصد و سمنان با 6.2 درصد در میزان سرمایه مربوط به استان بوشهر با 14.6 درصد و زنجان با 2.4 درصد و در تعداد شاغلان مربوط به استان های آذربایجان شرقی با 28.4 درصد، فارس با 20.1 درصد و زنجان با 19.4 درصد می باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار