اهواز ملک نیکان

کف و سقف مدرک برای استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها تعیین شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسات آموزش عالی توسط اعضای غیر هیئت علمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقری رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه  وزارت علوم، در بخشنامه ای حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسات آموزش عالی توسط اعضای غیر هیئت علمی را به شرح زیر ابلاغ کرد:

دستور: تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیئت علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه.

مصوبه: به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در اجرای مفاد ماده هفده آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست‌های سازمانی توسط اعضای غیر هیئت علمی قراردادی و یا انتصاب اعضای غیر هیات علمی پیمانی و رسمی به پست‌های سازمانی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه به شرح زیر به تصویب رسید :

۱-برای پست‌های سازمانی اپراتور، متصدی کارگاه ها، متصدی آزمایشگاه ها و تکنسین و نظایر آن، مدرک تحصیلی «کاردانی».

۲-برای پست‌های سازمانی «کاردان»، «کمک کارشناس» و نظایر آن مدرک تحصیلی «کاردانی».

۳-برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به ‌استثنای بندهای یک دو این مصوب) که به‌عنوان مشاغل پشتیبان زمینه و موجبات انجام اهداف و ماموریت اصلی و تخصصی مؤسسه را فراهم می‌کند و قابل واگذاری به بخش خصوصی است مدرک تحصیلی «کارشناسی».

۴- برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل اصلی (به‌استثنای بندهای یک دو و سه این مصوبه) که به صورت مستقیم و در رابطه با اهداف مأموریت‌های اصلی مؤسسه ایجاد شده است از قبیل : پست‌های سازمانی رشته های شغلی «کارشناس حقوقی»، «کارشناس ارزیابی»، «کارشناس برنامه‌ریزی»، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

۵-برای پست‌های سازمانی در گروه مشاغل تخصصی (به‌استثنای بندهای یک و دو این مصوبه) متناسب با رشته‌های دارای اولویت مندرج در برنامه راهبردی مؤسسه، مدرک تحصیلی حداقل «کارشناسی» و حداکثر «کارشناسی ارشد».

تبصره ادامه خدمت اعضای غیر هیات علمی که طبق ضوابط قبل از اجرای مصوبه و با مدرک تحصیلی بالاتر از سقف تعیین‌شده در آن، در پست‌های سازمانی منصوب شده اند، تا زمان خروج آنان از خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به همان مدرک تحصیلی ارائه شده، بلامانع است و پس از آن هر گونه بکارگیری و انتصاب صرفاً با رعایت کف و سقف مدرک تحصیلی مندرج در این مصوبه امکان‌پذیر خواهد بود.

متن فوق به تأیید وزیر علوم رسیده است و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط باید در دستور کار کمیسیون‌های دایمی و هیات امنا قرار گیرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار