رزومه

آرمان چای لاغری

آغاز ثبت نیاز دانشگاه‌ها در فراخوان جذب هیات علمی از ۴ شهریور ۹۶

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

برنامه زمانبندی هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها، مربوط به فراخوان شهریورماه ۹۶ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمانبندی هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان شهریورماه ۱۳۹۶ به شرح زیر اعلام شد:

جدول زمانبندی فراخوان

ردیف

اقدام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

بازه زمانی

۱

ثبت نیاز دانشگاه ها

۹۶/۰۶/۰۴

۹۶/۰۶/۱۰

۷ روز

۲

مرکز نظارت و ارزیابی

۹۶/۰۶/۱۳

۹۶/۰۶/۱۵

۳ روز

۳

تخصیص ظرفیت

۹۶/۰۶/۱۹

۹۶/۰۶/۲۴

۶ روز

۴

فراخوان

۹۶/۰۶/۲۵

۹۶/۰۷/۰۳

۱۰ روز

۵

فرآیند جذب دانشگاه

۹۶/۰۷/۱۵

۹۶/۱۰/۱۵

۹۰ روز

۶

مرکز جذب

۹۶/۱۰/۱۶

۹۶/۱۲/۰۱

۴۵ روز

براساس جدول زمانبندی فراخوان، ثبت نیاز دانشگاه ها از ۴ شهریور ۹۶ آغاز شده و تا ۱۰ شهریورماه ادامه خواهد داشت و از ۲۵ شهریور ۹۶ فراخوان جذب اعضای هیات علمی آغاز شده و تا ۱۰ مهر ۹۶ ادامه خواهد داشت.
همچنین فرایند جذب توسط دانشگاه ها از ۱۵ مهر ۹۶ تا ۱۵ دی به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار