استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان(استخدام بهورز)

دسته ها: استخدام بهیار استخدام و بازار کار استخدام شهرستان استخدام آبادان استخدام خرمشهر استخدام شادگان

این آگهی منقضی شده است لطفا از برقراری تماس خود داری نمایید.در صورتی که صاحب آگهی هستید نسبت به تمدید اقدام فرمایید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان جهت تأمین نیروی انسانی بهورز براساس مجوز شماره 209/4577 د مورخ 1398/06/15 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل مجوز شماره 151609 مورخ 1398/03/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و قوانین و مقررات جاری، تعداد 26 نفر از واجد شرایط را از طریق برگزاری امتحان عمومی، اختصاصی و انجام مصاحبه از پذیرفتگان مرحله اول و با احراز صلاحیت های عمومی و براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375/02/09 مجلس شورای اسلامی به صورت پیمانی برای خدمت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان ها و واحدهای تابعه زیر جذب می نماید:
مهلت ثبت نام تا ساعت 12 ظهر 25 اردیبهشت ماه میباشد.

شرایط عمومی 

1/1-اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1/2-داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
1/3-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1/4- بومی بودن در محل خدمت طبق مفاد ماده 4 آگهی
1/5- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشکده با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد
1/6- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
1/7- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
1/8- داشتن سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش (با تایید کمیسیون پزشکی دانشکده)
1/9- نداشتن سابقه اخراج از مرکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشکده

شرایط اختصاصی

2/1- دارا بودن مدرك تحصيلى به شرح جدول ذيل

ردیف رشته شغلی جنسیت شرایط احراز
1 بهورز زن دارندگان مدرك كاردانى و يا كارشناسى در رشته هاي بهداشت عمومى (صرفا گرايش بهداشت خانواده)، مامايى، پرستاري
2 بهورز مرد دارندگان مدرك كاردانى و يا كارشناسى در رشته هاي بهداشت عمومى(صرفا گرايش مبارزه با بيماريها)، بهداشت محيط ، پرستاري

2/2ـ آزمون كتبى تخصصى از دروس : مادران (10سوال)-كودكان (10سوال)- ميانسالان وسـالمندان (25سـوال)-ايمن سازي (10سوال)- بيماري هاي واگير وغير واگير (25سوال)- بهداشت محيط و حرفه اي (20سوال)

 تبصره 1ـ سئوالات بصورت چهارگزينه اي مى باشد و به ازاي هر سه پاسخ غلط يك نمـره منفـى اعمـال خواهد شد.
2/3ـ از پذيرفته شدگان مرحله اول (حداقل به ميزان 2 برابر ظرفيت) مصاحبه تخصصى بعمل خواهد آمد.
تبصره 1ـ آزمون كتبى 60درصد نمره كـل آزمـون و مصـاحبه معـادل 40 درصـد از كـل نمـره آزمـون را به خود اختصاص خواهد داد.
2/4ـ در آزمون كتبـى هيچ يك از افـراد با مدرك تحصـيلى كاردانى وكارشناسى داراي ارجحیت نخواهند بود.
2/5- شركت داوطلـب داراي مـدرك تحصـيلى بـالاتر از مقطـع كارشناسـى در آزمـون بهـورزي مجـاز نمـى باشد.
تبصره ـ در صورتى كه داوطلب در بدو استخدام داراي مدرك تحصيلى در بند 2/1 بوده و درعين حال مدرك تحصيلى هم تراز يا بالاتر در سـاير رشـته هـاي تحصـيلى داشـته باشـد، ملـزم بـه ارائـه تعهدنامه محضـري مبنـى بـر عـدم درخواسـت بكـارگيري مـدرك ديگـر پـس از شـروع بكـار و در هنگـام اشتغال خواهد بود.
2/6- پذيرش دانشجويان بـا عنـوان بهـورز ممنـوع مـى باشـد و درصـورت احـراز قبـولى، پـذيرش نهـايى مستلزم ارائه انصراف قطعى و ارائه گواهى دانشگاه محل تحصـيل مبنـى بـر عـدم امكـان دريافـت هـر گونـه مدرك قبل از شروع كلاس هـاي بهـورزي مـى باشـد. درصـورت عـدم ارائـه گـواهى مـذكور و يـا ترديـد در صحت گـواهى دانشـكده از دانشـگاه محـل تحصـيل مـدارك لازم دال بـر تاييـد تعـداد واحـدهى گذرانـده شده (تا زمـان برگـزاري آزمـون) و عـدم امكـان دريافـت هرگونـه مـدرك تحصـيلى دانشـگاهى در رشـته پذيرفته شده را اخذ مى نمايد.
2/7- از افـراد مشـمول بنـد 2/6 تعهـد محضـري مبنـى بـر عـدم برخـورداري از شـرايط دريافـت مـدرك تحصيلى نيز اخذ مى گردد.
2/8- افراد متعهد به خـدمت و كليـه افـرادي كـه شـرايط اشـتغال بعنـوان بهـورز در خانـه هـاي بهداشـت اعلام شده را ندارند مجاز به شركت در آزمون نمى باشند.

شرایط سنی

3 ـ حداكثر سن براي دارنـدگان مـدرك تحصـيلى كارشناسـى 30 سـال(29سـال و 11 مـاه 29روز) و حـداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصـيلى كـاردانى 28 سـال (27سـال و 11 مـاه 29روز) مـى باشـد. تـاريخ اولـين روز شروع ثبت نام ( 1399/2/10 ) مبناي محاسبه سن قرار مى گيرد.
تبصره ١: موارد ذيل به شرط ارائه تائيديـه هـاى معتبـر بـه حـداكثر سـن مقـرر اضـافه خواهـد شـد . در هـر صـورت سـن داوطلب داراى مدرك تحصـيلى كـاردانى بـا در نظـر گـرفتن مـوارد زيـر نبايـد از 30 سـال(29سـال و 11مـاه 29روز) و سن داوطلب داراى مدرك كارشناسى نبايد از 32 سال(31سال و 11 ماه 29روز) تجاوز نمايد:
الف) داوطلبانى كه طرح خـدمت نيـروي انسـانى را بـه اسـتناد قـانون خـدمت پزشـكان و پيراپزشـكان انجـام داده اند به ميزان خدمت مذكور
ب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان براساس كارت پايان خدمت
ماده4- شرایط بومی استخدام بهورز:
4/1ـ پذيرش بهورز با رعايت شرايط بومى براساس بندهاي ذيل مى باشد
تبصره1- در مرحله اول پذيرش بهورز از افـراد بـومى روسـتاي محـل اسـتقرار خانـه بهداشـت صـورت مـى پذيرد. فرد درصورت داشتن يكى از شرايط ذيل بومى روستا تلقى مى گردد:
الف) محل تولـد داوطلـب (طبـق منـدرجات شناسـنامه)با روسـتا يـا شهرسـتان مـورد تقاضـا يكـى باشـد.
همچنــين ارائــه گــواهى مبنــى بــر ســكونت داوطلــب حــداقل دردو ســال اخيــر تــا تــاريخ اولــين روزثبــت نــام(1399/2/10) در روستاي مورد تقاضا الزامى مى باشد.
ب) حداقل دو مقطــع كامــل از مقــاطع تحصــيلى (ابتــدايى، راهنمــايى و متوســطه) و درخصــوص فــارغ التحصيلان نظام جديد دو مقطع كامل از مقاطع تحصيلى (ابتدايى، متوسط اول و متوسط دوم) را در روستا يا شهرسـتان موردتقاضـا پـذيرش بهـورز طـى كـرده باشـند. همچنـين ارائـه گـواهى مبنـى بـر سـكونت داوطلـب حداقل در دوسال اخير تا تاريخ اولين روز ثبت نام(1399/2/10)در روستاي مورد تقاضا الزامى مى باشد.
ج) داوطلبان زن كـه شـرايط بنـد «الـف» و «ب» را نداشـته باشـند ولـى بـا فـرد شـاغل در همـان روسـتاي موردتقاضاي بهورز كه داراي شرايط بند «الـف» و «ب» ماده4 ازدواج كرده و حداقل 2 سال از تاريخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نـام( 1399/2/10) در آزمـون گذشـته باشـد و همچنـين بـا ارائـه گـواهى مبنـى بـر سـكونت داوطلب محرز شده باشد بعنوان بومى تلقى مى گردنـد. بـديهى اسـت ايـن افـراد بـا افـراد بـومى بنـد «الـف» و «ب» در يك اولويت قراردارند و نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش مى باشند.
د) پذیرش داوطلب بهورزي كه تا قبل از ثبت نـام بـه دليـل ادامـه تحصـيل، گذرانـدن طـرح و يـا اشـتغال و انجام دوره خدمت وظيفه دوره ضـرورت سـربازي در خـارج از محـل روسـتا سـكونت داشـته انـد مشـروط بـه ارائـه گواهى هاي اعلام شده در بند 4/2 بلامانع است.
تبصره 2- درصورت نبود تعداد كـافى از افـراد واجـد شـرايط بـه تعـداد حـداقل 2 نفـر بـه ازاي هـر مورد پذيرش در روستاي اصلى، از افراد واجـد شـرايط سـاكن در روسـتاهاي همجـوار همـان خانـه بهداشـت به ترتيب ذيل پذيرش صورت خواهد پذيرفت:
الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان تا شعاع 30 کیلومتر
ب) روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی
4/2- ارائه گواهی های ذیل صورت می پذیرد.
o جهت احراز شرایط سکونت گواهی شورای اسلامی روستا ممهور به مهر و امضاء رییس شورا و نصف اعضاء شورا به اضافه یک نفر
o تاییدیه خانه بهداشت مربوطه
o تاییدیه مرکز بهداشت شهرستان
داوطلبان گرامی: با عنایت به اینکه کلیه مراحل ثبت نام و دریافت کارت صرفأ از طریق سامانه الکترونیکی صورت می گیرد و پس از ثبت نام هیچگونه تغییری امکان پذیر نمی باشد. لذا توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، ضوابط و مقررات آگهی به دقت مطالعه گردد.

جهت مشاهده کامل متن آگهی اینجا کلی نمایید

جهت ثبت نام اینجا کلی نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام بهیار استخدام و بازار کار استخدام شهرستان استخدام آبادان استخدام خرمشهر استخدام شادگان

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.