نیکان داریا همراه

سهم اشتغالزایی در بخش های مختلف اقتصادی چقدر است؟

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۸.۸درصد بیشترین سهم اشتغال را به خوداختصاص داده است. در مراتب بعدی, بخش های صنعت با ۳۳.۲ و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار درباره آمار نیروی کار در بهار 1400, بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 48.8درصد بیشترین سهم اشتغال را به خوداختصاص داده است. در مراتب بعدی, بخش های صنعت با 33.2 و کشاورزی با 17.9 درصد قرار دارند.

سهم شاغلان بخش کشاورزی و خدمات در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 0.7 درصد و 0.9 درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت 1.4 درصد افزایش داشته است.

 بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر نشان می دهد که 8.8 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان 95 درصد مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را در بر می گیرد. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص, نسبت به فصل مشابه در سال قبل( بهار 99) حدود 1.0 درصد کاهش داشته است.

 بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله حاکی از آن است که 22.1 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.4 درصد کاهش یافته است.

 نرخ بیکاری گروه سنی 35-18 ساله نیز حاکی از آن است که 15.6 درصد از جمعیت فعال 35-18 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری گروه سنی 35-18ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

 بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می دهد 13.4 درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 0.1 درصدی در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

 سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 9.8 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.9 درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیش تربا ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد که 36.4 درصد شاغلین به طور معمول 49 ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.9 درصد افزایش داشته است.

در بهار 1400 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.3 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 درصد افزایش داشته است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار