نیکان

شاغلان در بخش های غیرتولیدی بیشتر کار می کنند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بررسی ها نشان می دهد که در سالهای ۹۲ تا ۹۸ میانگین ساعت کار معمول هفتگی شاغلان در بخش های غیرتولید همواره بیشتر از بخش تولید بوده است.

به گزارش ایسنا، میزان ساعت کاری شاغلان از جمله شاخص‌ های کلیدی بازار کار به شمار می رود که بر اساس استانداردهای بین المللی در تمام کشورها مورد اندازه گیری قرار می گیرد. میزان ساعات کار متاثر از عوامل متعددی است که از جمله آنها می توان به دستمزد، وضع معیشت افراد، فرهنگ کار و میزان اشتغال کشور اشاره کرد.

بر اساس تعریف به فرد در سن کار که در طول زمان مرجع حداقل یک ساعت در شغل خود فعالیت داشته یا بنا به دلایلی ترک موقت از شغل داشته باشد، شاغل می گویند. میانگین ساعت کار معمول، متوسط ساعت کار واقعی شاغل طی دوره زمانی مورد نظر است. میانه ساعت کار معمول نیز مقدار متوسط ساعت کاری معمولی است که ۵۰ درصد شاغلان بیشتر یا کمتر از آن در طول هفته کار می کنند.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از میانگین ساعات کار هفتگی شاغلان بخش های تولیدی و غیر تولیدی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که میانگین و میانه ساعت کاری معمول در هفته شاغلین بخش های تولیدی نسبت به بخش های غیر تولیدی کمتر بوده است.

بر این اساس، میانگین ساعت کاری در بخش غیرتولیدی به میزان سه ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی است.

 

 

مقایسه میانه ساعت کار معمول هفتگی در این دو بخش نیز نشان می دهد که میانه ساعت کاری در سال ۱۳۹۸ در بخش غیرتولیدی یک ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی بوده است. این در حالی است که طی سال ۱۳۹۲ میانه ساعت کاری در هر دو بخش هیچ تفاوتی نداشته است.

در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در هر دو بخش تولید و غیر تولید با کاهش میانگین و میانه ساعت کار هفتگی مواجه بوده ایم‌؛ به نحوی که میانگین ساعت کار هفتگی در بخش تولیدی دو ساعت و ۱۲ دقیقه و در بخش غیر تولیدی ۲۴ دقیقه کاهش داشته است.

میانه ساعت کاری هفتگی در بخش تولیدی نیز یک ساعت و ۳۰ دقیقه و در بخش غیر تولیدی ۱۸ دقیقه کاهش یافته است، در حالی که با افزایش تعداد شاغلان در هر دو بخش روبرو بوده ایم.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۲ تعداد شاغلان بخش های تولیدی هفت میلیون و ۹۲۶ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۹ میلیون نفر افزایش یافته است.

تعداد شاغلان بخش های غیر تولیدی نیز روند افزایشی داشته است‌؛ به نحوی که از ۱۳ میلیون و ۴۱۱ هزار نفر در سال ۹۲ به بیش از ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سال ۹۸ رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که طی این مدت زمانی میانه و میانگین ساعات کار مردان نسبت به زنان همواره بیشتر بوده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار