۳۸ درصد بیکاران تحصیل کرده هستند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

در سال ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین وضعیت نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٣٩٩ حاکی از این است که  بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می دهد 14.2 درصد جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل 2.5درصد کاهش داشته است.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان می دهد که 9.5 درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مدران بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال 99 نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش داشته است.

 در سال 99 سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل بیکاران 38.9 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل 2.7 درصد کاهش داشته است.

 همچنین نتایج گویای آن است که در سال 99 سهم جمعیت شاغل فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل شاغلان، 25.0 درصد بوده است.

این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می شود این شاخص نسبت به سال قبل 0.3 درصد افزایش داشته است.

بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد. 34.4 درصد شاغلین به طور معمول 49ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد که در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به سال قبل3.6 درصد کاهش داشته است.

اشتغال‌زایی ,

اشتغال‌زایی ,

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار