استخدام آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش «ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی» در سال 1401 و اطلاعیه های مربوط به تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات مورخ 16 ،20 و 21/12/1401 ،اصلاحات جدید اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش را به شرح ذیل، به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور میرساند. بر این
اساس متقاضیان می توانند تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.
باتوجه به اصلاحات اعلام شده امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شده است. لذا آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (1401/12/22) نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

جهت مشاهده اصلاحیه اینجا کلیک نمایید


21 اسفند 1401 – اصلاحیه سوم و تمدید مجدد ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1401
به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش تا روز دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 تمدید و اطلاعیه سری سوم اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی مذکور نیز منتشر گردید.
باتوجه به اصلاحات اعلام شده امکان ويرايش اطلاعات نیز برای متقاضيان ايجاد شده است.

پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش «ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی» در سال ۱۴۰۱ و اطلاعیه های اصلاحی مورخ ۱۶ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، اصلاحات جدید اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش را به شرح ذیل:

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور می‌رساند. بر این اساس زمان ثبت نام در این آزمون مجددا تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تمدید گردید و متقاضیان می توانند تا تاریخ اعلام شده به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.
باتوجه به اصلاحات اعلام شده امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شده است. لذا آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، می توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (۱۴۰۱/۱۲/۲۲)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
ـ اصلاحیه مربوط به بخش سوم بند (د) شرایط احراز شغل آموزگار ابتدایی (ابتدایی) و آموزگار ابتدایی (استثنایی) مندرج در صفحه ( ۵ ) دفترچه راهنمای ثبت‌نام:
تذکر: تجربه انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی به شرح زیر می تواند جایگزین رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل آموزگار ابتدایی (ابتدایی) و آموزگار ابتدایی (استثنایی) شود. داوطلبان متقاضی در صورت داشتن سوابق فعالیت¬های آموزشی و تربیتی و به شرط داشتن مدرک دانشگاهی لیسانس و بالاتر (مدارک همتراز) و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
•دارا بودن حداقل دو (۲) سال سابقه فعالیت آموزشی و تربیتی یا حداقل ده (۱۰) ساعت فعالیت در هفته براساس قرارداد معتبر مورد تایید وزارت آموزش و پرورش که در یک یا چند قالب مصادیق زیر کسب شده باشد.
۱)سابقه حق التدریس و خرید خدمات آموزشی و نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش
۲)فعالیت در مدارس غیردولتی و غیر انتفاعی دارای مجوز از آموزش و پرورش
۳)فعالیت در موسسات آموزشی، فرهنگی و تربیتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط
۴)فعالیت در مهد کودک ها و پیش دبستانی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
۵)فعالیت در دارالقرآن های دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی


20 اسفند 1401 – اصلاحیه دوم و تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش 1401

به اطلاع می رساند اطلاعیه سری دوم اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش سال ۱۴۰۱ صادر شد.
براین اساس مهلت ثبت نام داوطلبان برای شرکت در این آزمون تا روز یکشنبه 21 اسفندماه 1401 تمدید شد.

جهت مشاهده اصلاحیه اینجا کلیک نمایید


16 اسفند 1401 – اصلاحیه و تمدید ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش 1401
به اطلاع می رساند پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژهی رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی در تاریخ 1401/12/10 و با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات به شرح ذیل به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور میرساند زمان ثبت نام تا روز جمعه مورخ 1401/12/19 تمدید گردید. متقاضیان، ضرورت دارد تا تاریخ اعلام شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی سایت سازمان سنجش مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.
ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقرر گردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نمودهاند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

جهت مشاهده اصلاحیه اینجا کلیک نمایید


با توجه به مجوز شماره 99665 مورخ 03/12/1401 صادره از سوي سازمان اداري و استخدامی كشور و در راستاي اجراي ماده (44 ) قانون مدیریت خدمات كشوري و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات استخدامی در دستگاههاي اجرایی مصوب 7/9/1401 شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و به منظور تأمين نيروي انسانی مورد نياز آموزش وپرورش براساس معيارهاي صالحيت و شایستگی هاي مرتبط یا احراز شغل معلمی و ضوابط عمومی و اختصاصی این آگهی جهت استخدام شغل آموزگاري به شرح زیر اعلام میگردد:

بخش اول: تعاريف
مفاهيم و تعاریف برخی از اصطالحات بكار رفته در متن دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامی به شرح ذیل است:
بخش دوم: شرايط عمومي
1 .داشتن تابعيت ایران؛
2 .اعتقاد به دین مبين اسالم یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران؛
3 .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران؛
4 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافيت قانونی براي مردان؛
تبصره: با عنایت به ماده (8) مصوبه شماره 6795/1400/دش مورخ 05/05/1400 شوراي عالی انقالب فرهنگی، دانشآموختگان برتر مشمول تسهيالت خدمت نظام وظيفه تخصصی بنياد ملی نخبگان ، نخبگانی كه پروژه تحقيقاتی جایگزین خدمت مورد تایيد مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نمودهاند، میتوانند قبل از صدور كارت پایان خدمت در آزمونهاي استخدامی دستگاههاي اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوري ثبتنام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداكثر تا یكسال (12 ماه) پس از تاریخ برگزاري آزمون )مورخ 08/02/1402 ،)نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام كننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذكور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بكارگيري آنها كانلمیكن تلقی میشود. همچنين صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پيمانی و صدور حكم كارگزینی در بازه زمانی تعيين شده منوط به ارائه كارت پایان خدمت یا معافيت دائم میباشد.
5 .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام كاري كه استخدام میشوند؛
6 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛
7 .نداشتن سابقه محكوميت جزایی موثر؛
8 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و ذيصالح؛
9 .داوطلبان استخدام نباید جزء نيروهاي بازخرید خدمت دستگاههاي اجرایی و همچنين بازنشسته باشند؛
10 .به استناد ماده (94) قانون مدیریت خدمات كشوري و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل و پست سازمانی، كاركنانی كه تصدي یكی از پستهاي سازمانی در هر یک از دستگاههاي اجرایی را به صورت رسمی یا پيمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمين رسمی یا پيمانی سایر دستگاههاي اجرایی باشند.

تقویم آزمون آموزش و پرورش :
🔸زمان ثبت نام : 10 الی 16 اسفند 1401
🔸زمان دریافت کارت : 5 اردیبهشت 1402
🔸زمان آزمون : 8 اردیبهشت 1402

دانلود دفترچه راهنمای آزمون

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.